ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D'EXPLOTACIÓ ECONÓMICA DEL BAR DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL
Enviat per admin el 09/05/2017 10:08

 

 

 

RESOLUCIÓ Nº 118

 

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L'ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D'EXPLOTACIÓ ECONÓMICA DEL BAR DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL D'ALCÀNTERA DE XÚQUER, TEMPORADA D'ESTIU 2017.

 

 

I.- OBJECTE DE CONTRACTE

 

L'objecte del contracte de la gestió del servei públic d'explotació económca del bar en el seu període d'obertura durant els mesos d'estiu, coincidint en dates i horari amb l'obertura pública de le piscina municipal: del dia 3 de juny al 10 de setembre de 2017. Serà obligatòria la prestació durant aquest període en l'horari d'obertura de les piscines per als usuaris, així com durant l'horari fixat per a altres activitats com a cursos de natació o actes recreatius d'organització o autorització municipal vinculades a la temporada d'ús de les piscines.

L'explotació del servei es realitzarà mitjançant la modalitat de concessió per la qual l'empresari gestionarà el servei al seu propi risc i ventura.

L'interessat en aquest procés també podrà servir en terrassa en la zona habitual al costat de la porta d'accés a l'edifici del bar.


II.- NATURALESA JURÍDICA

 

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de gestió de serveis públics tal com estableix l'art. 8 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic (d'ara endavant TRLCSP).


III.- DURADA DEL CONTRACTE.

 

S'estableix un període de durada de la concessió en la temporada d'estiu del 2017 i, acabant amb la finalització de la temporada d'estiu de 2017 (del 3 de juny al 10 de setembre de 2017).


IV.- TIPUS DE LICITACIÓ I CÀNON.

 

S'estableix un preu mínim de licitació de 1,625,00 € (mil sis cents vint-i-cinc euros) a l'alça, donant compliment a les condicions establides en els plecs que regiran el contracte.


V.- OBLIGACIONS.

 

Seran drets i obligacions bàsiques del contractista les següents:

1º.- Destinar les instal·lacions municipals per a l'ús al que estiguen afectades.

2º.- Realitzar abans de l'explotació un inventari d'instal·lacions i consumibles afectes a l'ús de les instal·lacions del bar, juntament amb el funcionari o tècnic municipal (que quedarà reflectit per escrit), així com un altre en finalitzar el contracte que determine l'estat de les instal·lacions i dels consumibles.

3º.- Obligacions laborals i socials. El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos laborals.

4º.- El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficients per a açò, aquesta obligació es considera esencial.

5º.- El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos en l'artícle 227 TRLCSP.

Obligacions específiques pel que fa al servei de Bar:

Obligacions de l'Administració.

La facultat d'inspecció i control de la correcta execució del contracte.

Aprovar la llista de preus, conforme a les presentades en l'oferta adjudicatària del contracte.

 

VI.- DRETS DEL BENEFICIARI.

Són drets del beneficiari de l'explotació:

1º.- Utilitzar les dependències i instal·lacions del Bar per a ús públic fóra de l'horari de banys, si bé dins de l'horari prèviament determinat per la legislació vigent.

2º.- Percebre les quantitats abonades dels preus establits per la prestació del servei de bar.

3º.- Obtenir la contraprestació exonómica que mantinga l'equilibri económic de la prestació.

4º.- Que l'Ajuntament pose a la seua disposició i en les instal·lacions del bar els materials ja existents.

L'Ajuntament es reserva el dret d'interpretació de tota la documentació que forma part de l'expedient de concessió del servei que es regula en aquestes bases.


VII. GARANTIA PROVISIONAL.

No s'exigeix.


VIII. GARANTIA DEFINITIVA.

El que resulte adjudicatari del contracte haurà de constituir una garantía del 5% de l'import d'adjudicació del contracte, en el termini de cinc dies naturals següents a la comunicació de l'adjudicació.

Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:

a) En efectiu o en valors de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, a les condicions establides en les normes de desenvolupament l'aquesta Llei, L'efectiu i els certificats d'immobilització dels valors anotats es dipositaran en la Caixa General de Dipòsits o en les seues sucursals enquadrades en les Delegacions Autonòmiques o Entitats Locals contractants davant les quals hagen d'assortir efectes, en la forma i amb les condicions que les normes de desenvolupament d'aquesta llei establisquen.

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que establisquen les normes de desenvolupament d'aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per a operar a Espanya, que haurà de dipositar-se en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior.

  1. Mitjançant contracte de segur de cautió, celebrat en la forma i condicions que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei establisquen, amb una entitat asseguradora autoritzada per a operar en el ram. El certificat del segur haurà de lliurar-se en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior.

    La garantia no serà retornada o concel·lada fins que s'haja produït el venciment del termini de garantia i compliment satisfactòriament el contracte.

    Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en el TRLCSP, i respondrà dels conceptes enumerats en l'art. 100 del citat cos legal.


IX.- CAPACITAT PER A CONTRACTAR.

Estan capacitats per a contractar les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres que tinguen plena capacitat d'obrar i acrediten la seua solvència económica, financera i tècnica o professional en els termes dels art. 54 i ss del TRLCSP i no estiguen afectes per cap de les circumstàncies que enumera l'art. 60 de l'esmentada Llei com a prohibitives per a contractar, modificada parcialment per la Disposició final 9ª de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.


X.- PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS.

Lloc i termini de presentació, formalitats i documentació:

Lloc i termini de presentació. Els licitadors solament podran presentar una proposició, en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament, en horari de 9:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres fins el 19 de maig a les 10:00 hores, sent l'anunci publicat en el tauler d'anuncis i en la pàgina web oficial www.alcanteradexuquer.es.

 

Registre de la proposta:


Conforme a l'Article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, al punt 8, la documentació per participar en aquest procediment es presentarà únicament per personación davant el Registre General d'aquest Ajuntament, Calle Ausiàs March 2 .

D'acord amb el mateix article al punt 5, els documents es presentaran en format original i seran custodiats per aquesta Administració, fins a l'adjudicació del contracte, després de la qual es procedirà a digitalitzar la documentació i a la devolució dels originals.


D'acord amb el punt 8 del citat article 16 : No es tindran per presentats en el registre aquells documents i informació el règim especial de la qual estableixi una altra forma de presentació.

 

Formalitats:

La proposició es presentarà en un sobre tancat i signat en la solapa en el qual figurarà la inscripció “PROPOSICIÓ PER A LICITAR A LA CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC EXPLOTACIÓ ECONÓMICA DEL BAR DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL MITJANÇANT LA MODALITAT DE CONCESIÓ – TEMPORADA 2017”.

Dins d'este sobre major es contindran dos sobres A i B tancats amb la mateixa inscripció referida en l'apartat anterior. S'INFORME que per a assegurar transparència en el procés, una vegada tancats els sobres se signaran pel licitador en la solapa on els mateixos tanquen.

El sobre A se subtiularà “DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA PERSONALITAT I CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTISTA” i contindrà la següent documentació:

Document o documents que acrediten la personalitat de l'empresari i la representació, si escau, del signatari de la proposició, consistents:

S'acreditarà almenys pels següents mitjans:

Certificat d'entitat bancària de solvència de l'interessat, havent de tenir en el compte corrent com a mínim l'import que presente en l'oferta económica de licitació.

El sobre B se subtitularà “OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS DIFERENTS AL DEL PREU”, i contindrà:

XI.- OBERTURA DE SOBRES.

L'obertura de sobres tindrà lloc en la Secretària de l'Ajuntament a les 12:00 hores de dia 19 de maig de 2017.


XII.- CRITERIS QUE HAN DE SERVIR DE BASE PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONCURS.

Els criteris objectius que serviran de base per a l'adjudicació del concurs, en ordre decreixent d'importància i segons la ponderació se se'ls atribueix, seran els següents:

Major cànon oferit a favor de l'Administració a partir de 500 € a l'alça: 50 punts.

Millor qualitat, acreditació documentada d'experiència, qualitat i responsabilitat en gestió de l'activitat de bar: 25 punts

Millor model de gestió: en el qual es descriurà com es va a prestar el servei, adonant de la dotació de mitjans personals i materials destinats a la prestació del mateix: 25 punts

El model de gestió, a part de ser presentat per escrit, serà exposat pel signant del mateix davant la Mesa de contractació, els membres de la qual li podran formular preguntes amb la finalitat d'aclarir qualsevol dubte que puga sorgir referent al mateix.


XIII.- MESA DE CONTRACTACIÓ.

La Mesa de contractació estarà presidida per un membre de la Corporació i, actuarà com a Secretari un funcionari de la Corporació. Formaran part d'ella, almenys quatre vocals, entre els quals estarà el Secretari. Formaran part d'ella els membres designats en la Taula permanent de contractació, entre els quals es trobarà el Secretari o, si escau, el titular de l'òrgan que tinga atribuida la funció d'assessorament jurídic i l'interventor, així com aquells altres que es designen per l'òrgan de contractació entre el personal funcionari de carrera, personal laboral i tècnic al servei de la Corporació, o membres electes de la mateixa. Tots els components de la mateixa tindran dret a veu i vot, excepte l'encarregat d'alçar acta (secretari de la Taula), que només tindrà veu.

La composició de la Mesa serà la següent:

Presidència: Alcalde de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer.

Vocals:

Els representants vocals de la Comissió Especial de Comptes Municipals: 2 PSPV, 1 PP, 1 COMPROMÍS.

L'enginyer Municipal, mentre que especialista en matèria d'activitats.

La Secretària Interventora Municipal.

Secretari de la Mesa: Funcionària Municipal de l'Administració General Municipal.


XIV.- ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.

L'Alcaldia adjudicarà el contracte per a la gestió de servei públic d'explotació del Bar del Poliesportiu d'Alcàntera de Xúquer per a la temporada d'estiu de l'any 2017, quan s'haja realitzat la valoració de les ofertes presentades, a partir dels cinc dies hàbils següents a la proposta d'adjudicació mitjançant resolució motivada adjudicant el contracte a la proposició més avantatjosa.

La formalització del contracte es realitzarà en document administratiu.

Si l'adjudicatari desitja elevar el contracte a document notarial, les despeses correran íntegrament al seu càrrec.

Una vegada formalitzat el contracte, haurà de presentar l'alta i, si escau, últim rebut de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.


XV.- INFRACCIONS.

Les faltes es classifiquen en tres grups: lleus, greus i mot greus.

Són faltes lleus:

Per incompliment de l'horari d'obertura de les instal·lacions al públic.

Per la incorrecció amb el públic.

La tardança en menys d'un dia a substituir al personal que falte al servei.

No mantenir les instal·lacions en perfectes estat d'ús, conservació i neteja.

La utilització inadequada de combustible i/o energia elèctrica.

 

Són faltes greus:

La reiteració de cinc faltes lleus

La realització de qualsevol obra sense autorització de l'Ajuntament o sense llicència municipal.

La no obertura d'una jornada de la instal·lacion

No atendre als requeriments del personal tècnic de l'Ajuntament

No prendre amb urgència les mesures necessàries en cas d'accident.

Abandonar el lloc de treball sense informar convenientment i no cobrir la seua absència.

No atendre als requeriments de reunió convocada per l'Ajuntament.

No posseir en plena vigència la corresponent pòlissa d'assegurances per espai inferior a una setmana.

Expressar opinions que creen mal ambient entre companys, usuaris i/o treballadors de l'Ajuntament.

 

Són faltes molt greus:

La reiteració de cinc faltes greus.

No obrir una instal·lació dos dies

Quan se cedisca el local a tercers sense autorització de l'Ajuntament

Quan es realitzen obres que modifiquen l'estructura de la instal·lació sense autorització per l'Ajuntament.

La falta de pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil en les instal·lacions, per espai superior a una setmana.

 

XVI.- SANCIONS.

L'incompliment de les obligacions del contractista donarà lloc, prèvia incoació del corresponent expedient, a les següents sancions:

Lleus:

Les corresponents als apartats a, b, c, d i i, amb amonestació oral.

Greus:

Totes les faltes greus se sancionaran amb amonestació per escrit i multa de 200 a 400 €, depenent si és la 1ª, 2ª, 3ª o 4ª vegada.

Molt greus:

Se sancionaran amb multa de 800 €, la reposició de la instal·lació al seu estat primitiu i el pagament de l'import de la pòlissa de segur de responsabilitat civil, pel temps que reste dela concessió, en cas d'aquest tipus de falta, i fins i tot pèrdua de la concessió.


XVII.- REVERSIÓ DE LES INSTAL·LACIONS.

Al final del termini de la concessió, revertirà a la Corporació les instal·lacions lliurades.

A aquests efectes el contractista haurà de mantenir les instal·lacions en perfecte estat de conservació, podent l'Ajuntament inspeccionar l'estat dels mateixos i, si escau, ordenar les obres o treballs necessaris per al seu adequat manteniment i conservació. Aquestes obres o treballs seran de compte del contractista.


XIX.- RÈGIM JURÍDIC.

Aquest contracte té caràcter administratiu i la seua preparació, adjudicació, efectes i extinció es regirà per l'establit en aquest Plec, i per al no previst en ell, serà aplicable el TRLCSP, de forma supletòria, s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defectre d'açò, les norems de dret privat.

L'Ordre Jurisdiccional Contenciós Administratiu serà el competent per a resoldre les controvèrsies que sorgisquen entre les parts en el present contracte de conformitat amb el que s disposa en l'article 21 TRLCSP.


XX.- JURISDICCIÓ COMPETENT.

Les qüestions litigioses sorgides sobre interprestació, modificació, resolució i efectes dels contractes seran resoltes per l'Òrgan de Contractació, les resolucions de la qual esgotaran la via administrrativa i obriran la via contenciós-administrativa, a tenor de la Llei d'aquesta Jurisdicció.

 

RECURSOS:

La present resolució posa fi a la via administrativa contra la que es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el Sr. Alcade d'Alcàntera de Xúquer en el terme d'un mes comptat des de l'endemà al de la seua notificació, de conformitat amb l'article 124 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sense perjudici de la interposició directa en el terme de dos mesos, de Recurs Contenciós-Administratiu davant el Jutjat dels Contenciós-Administratiu de València.

No es podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que siga resolt expressament o s'haja produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat, segons els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.Així mateix podrà interposar qualsevol altre recurs que estime pertinent

Referència legislativa : Legislació consolidada Llei 39/2015, de 1 de Octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Prefectura de l'Estat Referència: BOE-A-2015-10565.

Publicació: BOE núm. 236 de 02/10/2015 Entrada en vigor: 02/10/2016.


Així ho resolc. Publique's.

 

Alcàntera de Xúquer, a 8 de maig de 2017 .

 

L'ALCALDE, Davant de mi,

LA SECRETÀRIA

 

 

Signat: JULIO A. GARCÍA MARTÍNEZ Signat: MARIA TERESA SOLER i TARAZONA