ValenciàCastellanoEnglish (History)Français (Historie)
Administrar

Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer
22/05/2022 20:03


Plens Municipals - 2014

Plens Municipals - 2014
Sessió ordinària de ple municipal 09 01 2014


 Ha estat convocada sessió municipal ordinària de ple municipal per la Sra. Alcaldessa-Presidenta amb el detall que seguidament indique:“RESOLUCIÓ DE CONVOCATÒRIA DE PLE MUNICIPAL

NÚMERO 246/2013


En exercici de les competències que a esta Alcaldia corresponen d'acord amb el que  establix l'article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, pel present RESOLC CONVOCAR Sessió Ordinària de Ple d'este Ajuntament, 1/2014, a celebrar en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial, en l'hora i data indicats i amb subjecció a l'Orde del Dia que s'indica:

Classe de Sessió: Ordinària

Dia de la sessió: Dijous.

Data de la Sessió: 9 de gener del 2014

Hora de celebració en primera convocatòria: 21:00 hores


Faig constar que es convoca el segon dijous del mes de gener en consideració a les dates especials de celebracions tradicionals  d'inici d'any.


ORDRE DEL DIA


PRIMER.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CORRESPONENT AL MES DE DESEMBRE DEL 2013.


SEGON.- ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA.


TERCER.- ACCEPTACIÓ, SI CAL, DE LA SUBVENCIÓ CORRESPONENT AL PLA PROVINCIAL D’OBRES I SERVEIS APROVAT PER LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER A L’EXERCICI DEL 2014 (PPOS 2014).


QUART.- ACCEPTACIÓ, SI CAL, DE LA SUBVENCIÓ CORRESPONENT AL PLA PROVINCIAL DE CAMINS RURALS I CARRERS APROVAT PER LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER A L’EXERCICI DEL 2014 (PCRC 2014).


QUINT.- HABILITACIÓ, SI CAL, DE PROFESSIONALS PER A EXERCIR LES FUNCIONS PRÒPIES DE TÈCNICS MUNICIPALS, PREVIAMENT A L’APROVACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A MANTENIMENT DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS PER A L’EXERCICI DEL 2014 PER CAUSA DE CONVOCATÒRIA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA (TÈCNICS: URBANISME - AGRICULTURA - INGENYERIA).


SEXT.- APROVACIÓ, SI CAL, DE L’ADAPTACIÓ TÈCNICA DEL PROJECTE DE LES OBRES DEL PLA D’ACTUACIONS PREFERENTS (PAP 2013 - MAGATZEM MUNICIPAL)


PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ORGÁNS DE GOVERN.


PRIMER.- ESPECIAL I PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA PER A TRACTAR, SI CAL, PUNTS NO INCLOSOS EN L'ORDE DE DIA.


SEGON.- DONAR COMPTE DE DECRETS.


TERCER.- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI CAL DE MOCIONS, PROPOSICIONS I PROPOSTES.


QUART.- PRECS I PREGUNTES.De no reunir-se el número suficient de regidors, se celebrarà la sessió en segona convocatòria transcorregudes quaranta-huit hores següents.Així mateix, se'ls recorda que és obligatòria l'assistència, de no existir causa justificada


que li l'impedisca i que amb la deguda antelació haurà de comunicar a la presidència, en evitació de la sanció en què, en qualsevol altre cas, poguera incórrer conforme a l'article 78.4 de la llei 7/1985 de 2 d'abril i concordants del Text Refós de règim Local i del Reglament d'Organització, funcionament i règim jurídic.

Així ho ordena l'Alcaldessa –Presidenta

A Alcàntera de Xúquer a 31 de desembre del 2013.

TERESA NIEVES PERUCHO BLASCO

Firmat:

LA SECRETÀRIA

M· TERESA SOLER I TARAZONA, FIRMAT.”
Lliure el present document per a la seua notificació oficial.

Alcàntera de Xúquer, a 2 de gener del 2014.


La secretària interventora

Ma Teresa Soler i Tarazona
Sessió Ple Ordinari 08 05 2014

CONVOCATÒRIA A SESSIÓ MUNICIPAL

PLE ORDINARI MUNICIPAL, DIJOUS 8 DE MAIG DEL 2014, 21:00 H

SALÓ DE SESSIONS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT D’ALCÀNTERA DE XÚQUER

COMUNICACIONS: Telf. 962580402 - c.e. : axuquer@gva.es

 
« Maig 2022 »
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31