ValenciàCastellanoEnglish (History)Français (Historie)
Administrar

Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer
20/04/2021 08:55


Sessió Ple Ordinari 08 05 2014

CONVOCATÒRIA A SESSIÓ MUNICIPAL

PLE ORDINARI MUNICIPAL, DIJOUS 8 DE MAIG DEL 2014, 21:00 H

SALÓ DE SESSIONS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT D’ALCÀNTERA DE XÚQUER

COMUNICACIONS: Telf. 962580402 - c.e. : axuquer@gva.es

De: Secretària Interventora d'Administració Local Habilitada Nacional, Mª Teresa Soler i Tarazona . Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer (València)

Assumpte: Comunique als membres de la corporació municipal d’Alcàntera de Xúquer, convocatòria de la Alcaldia a sessió municipal ordinària de ple. Publique oficialment al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

Text del decret de convocatòria :


DECRET DE L'ALCALDIA  D'ALCÀNTERA DE XÚQUER

Convocatòria del Ple Ordinari del dia 08 de maig del 2014


SRA. TERESA NIEVES PERUCHO BLASCO, ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT D’ALCÀNTERA DE XÚQUER (VALÈNCIA)


Fent ús de les facultats conferides pels articles 21,1,c de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, convoque els Senyors/es  Regidors/es d'esta corporació  a la sessió ORDINÀRIA  de Ple, que tindrà lloc en el saló de sessions d'este Ajuntament, a les VINT-I-UNA HORES del pròxim dia 08 de MAIG  DEL 2014 , DIJOUS, per a tractar el següent


ORDE DEL DIA


PRIMERA PART

ASSUMPTES DE CARÀCTER RESOLUTIU


1r.- Aprovació, si cal, de l'acta de la sessió ordinària anterior.


2n.- Assumptes de Presidència.

3r.- Donar compte de la subvenció comunicada per causa del programa de 2014 de conveni SEPE-CORPORACIONS LOCALS (Servici Estatal Ocupació-Ajuntament Alcàntera de Xúquer: personal règim agrari) i de la gestió realitzada davant del servici estatal.


4t.- Aprovació, si cal, de memòria tècnica per a execució d'obra del pla provincial d'obres i servicis 2014/2015, amb la finalitat de millorar la megafonia del servici de veu pública.


5t.- Calendari de pagaments a SabadellCam, per inici de les amortitzacions dels crèdits ICO de 2012, després de finalització del període de dos anys de carència.


6t.- Donar compte de la subvenció del Pla Provincial d'Instal·lacions Culturals - expedient pic 315/2013 - , a executar en la Casa de la Música, designant, si cal, professional tècnic redactor del projecte i direcció de les obres.


7m.- Donar compte del compliment de l'enviament al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de l'informe del trimestre 1/2014, corresponent a l'execució de la Llei 15/2010.


SEGONA PART

DEDICADA AL CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN.


1r.-  Donar compte dels decrets de la presidència dictats des de la celebració de la sessió ordinària anterior.


2n.-   Aprovació, si cal, de mocions, proposicions i propostes.3r.- Amb l'aprovació prèvia declarant la seua urgència, tractament d'assumptes que no formen part de l'orde del dia de la sessió.


4t.-   Precs i preguntes.


De no reunir-se el número suficient de regidors, se celebrarà la sessió en  segona convocatòria transcorregudes quaranta-huit hores següents. Així mateix, se'ls recorda que és obligatòria l'assistència, de no existir causa justificada que li l'impedisca i que amb la deguda antelació haurà de comunicar a la presidència, en evitació de la sanció en què, en qualsevol altre cas, poguera incórrer conforme a l'article 78.4 de la llei 7/1985 de 2 d'abril i concordants del Text Refós de règim Local i del Reglament d'Organització, funcionament i règim jurídic. Així ho ordena l'Alcaldessa –Presidenta. A Alcàntera de Xúquer, 29 d’abril del 2014. TERESA NIEVES PERUCHO BLASCO, firmat.


Es lliura el present per a notificació, pregant-li signe el document en còpia que acompanye al present, per a constància.

Alcàntera de Xuquer, a 30 d’abril del 2014.

La Secretària Interventora

Signatura ElectrònicaPUBLICACIÓ WEB INSTITUCIONAL


Comentaris

No s'ha publicat cap comentari.

Afegeix comentari

Connecta't per a enviar comentaris

Valoracions

Només els Usuaris poden fer Valoracions.

Inicia Sessió o bé Registra't per votar.

No hi ha cap Valoració publicada.« Abril 2021 »
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30