ValenciàCastellanoEnglish (History)Français (Historie)
Administrar

Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer
28/11/2020 17:04


CONVOCANT SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE MUNICIPAL 05 12 2013

CONVOCATÒRIA A SESSIÓ MUNICIPAL

PLE- SESSIÓ ORDINÀRIA  12/2013

DIJOUS, 5-12-2013

21:00 HORES

SALA DE SESSIONS DE L’AJUNTAMENT D’ALCÀNTERA DE XÚQUER


Per ordre de la Sra. Alcaldessa - Presidenta, el convoque a la sessió municipal que tot seguit s’expresa:


RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA- RA 220/2013

CONVOCANT SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE MUNICIPALSENYORA TERESA NIEVES PERUCHO BLASCO, ALCALDESSA PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER (VALÈNCIA)


En exercici de les atribucions que em conferix la legislació de l'ordenament local vigent, convoque als Srs. i Sres. Regidors/es, a la sessió ordinària del PLE MUNICIPAL, a celebrar el DIA 05 DE DESEMBRE DE 2013 (DIJOUS), a les 21:00 hores en el saló de sessions d'esta casa consistorial, per a debatre els assumptes consignats en el següent


ORDE DEL DIA


PRIMER.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CORRESPONENT AL MES DE NOVEMBRE DEL 2013.


SEGON.- ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA.


TERCER.- CONSIDERACIÓN I APROVACIÓ , SI CAL, DE DICTÀMEN DE COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES PER CAUSA DE MODIFICACIÓN DEL VOLUM DE LES ORDENANCES FISCALS MUNICIPALS PER A L’EXERCICI DEL 2014.


QUART.- APROVACIÓ INICIAL, SI CAL, DE VOLUM DE PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI DE 2014.


QUINT.- PETICIÓ, SI CAL, DE SUBVENCIÓ PER A MANTENIMENT DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS PER A L’EXERCICI DEL 2014 PER CAUSA DE CONVOCATÒRIA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA.


PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ORGÁNS DE GOVERN.


PRIMER.- ESPECIAL I PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA PER A TRACTAR, SI CAL, PUNTS NO INCLOSOS EN L'ORDE DE DIA.


SEGON.- DONAR COMPTE DE DECRETS.


TERCER.- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI CAL DE MOCIONS, PROPOSICIONS I PROPOSTES.


QUART.- PRECS I PREGUNTES.


De no reunir-se el número suficient de regidors, se celebrarà la sessió en segona convocatòria transcorregudes quaranta-huit hores següents.


Així mateix, se'ls recorda que és obligatòria l'assistència, de no existir causa justificada que li l'impedisca i que amb la deguda antelació haurà de comunicar a la presidència, en evitació de la sanció en què, en qualsevol altre cas, poguera incórrer conforme a l'article 78.4 de la llei 7/1985 de 2 d'abril i concordants del Text Refós de règim Local i del Reglament d'Organització, funcionament i règim jurídic.

Així ho ordena l'Alcaldessa –Presidenta

A Alcàntera de Xúquer a 26 de novembre del 2013.

TERESA NIEVES PERUCHO BLASCO,firmat

Davant fedatària municipal,

LA SECRETÀRIA M· TERESA SOLER I TARAZONA, FIRMAT.”


Lliure el present per al seu registre i notificació reglamentària.

Alcàntera de Xúquer, a  27 de novembre del 2013.« Novembre 2020 »
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30