ValenciàCastellanoEnglish (History)Français (Historie)
Administrar

Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer
09/08/2020 03:41


CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA PLE MUNICIPAL 22 12 2010 20:00

Tinc l’honor de comunicar-li decret de la Sra. Alcaldessa per causa de convocatòria a sessió municipal que es cita seguidament:

 

R.A.243/2010      Convocant sessió ordinaria ple municipal

 

TERESA NIEVES PERUCHO BLASCO, ALCADESSA PRESIDENTA DE L´AJUNTAMENT D´ALCANTERA DE XÚQUER (VALÉNCIA)

 

Fent ús de les atribucions que em conferix la legislació local convoque als Srs. Regidors i Regidores, a sessió ordinària a celebrar pel PLE MUNICIPAL, el dia 22 de desembre del 2010 (dimecres), a les 20:00 hores en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial, per a debatre els assumptes consignats en el següent:

 

ORDRE DEL DIA

 

PRIMER.- APROVACIÓ, SI CAL, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 23 DE SETEMBRE DEL 2010.

 

SEGON.- ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA.

 

TERCER.- RATIFICACIÓ, SI CAL, DE RESOLUCIÓ PER CAUSA DE PLA PROVINCIAL D’OBRES I SERVEIS (PPOS 2011)

 

QUART.- APROVACIÓ, SI CAL, OBERTURA D’EXPEDIENT PER A DESAFECCIÓ DE L’ANTIC EDIFICI MUNICIPAL ESCOLAR (CP CERVANTES).

 

QUINT.- APROVACIÓ, SI CAL, D’ADHESIÓ A CONVENI ENTRE FVMP I SGAE.

 

SEXT.- APROVACIÓ, SI CAL, PER CAUSA DE PER CAUSA DE  L'ADAPTACIÓ DELS ESTATUTS DE LES MANCOMUNITATS EN LES QUE S’INTEGRA ESTE MUNICIPI.

 

SÈPTIM.- APROVACIÓ, SI CAL, DE CONVENI PROVINCIAL PER ASSISTÈNCIA TÈCNICS MUNICIPALS.

 

OCTAU.- APROVACIÓ, SI CAL, DE DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES:

A)                            DICTAMEN, SI CAL, AL VOLUM DE LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS PER A 2011.

B)                            DICTAMEN, SI CAL, AL VOLUM DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A 2011.

 

 

PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

 

PRIMER.- ESPECIAL I PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA DE PUNTS NO INCLOSOS EN L'ORDRE DEL DIA.

 

SEGON.- DONAR COMPTE DE DECRETS.

 

TERCER.- PRESENTACIÓ DE MOCIONS, PROPOSICIONS I PROPOSTES.

 

QUART.- PRECS I PREGUNTES.

 

De no reunir-se el número suficient de Regidors, se celebrarà la sessió en segona convocatòria transcorregudes les quaranta-huit hores següents.

 

Així mateix se li recorda que és obligatòria la seua assistència, de no existir causa justificada que li l'impedisca i que amb la deguda antelació haurà de comunicar a la presidència, en evitació de la sanció en què, en qualsevol altre cas, poguera incórrer conforme a l'article 78.4 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril i concordants del Text Refós de Règim Local i Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic.

 

Així ho ordena, l'Alcaldessa-Presidenta , a Alcàntera de Xúquer a 16 de desembre del 2010.SIGNAT, TERESA NIEVES PERUCHO BLASCO. Davant fedatària municipal:LA SECRETÀRIA”

 

Alcàntera de Xúquer, a 16 de desembre del 2010.

 

La secretària municipal

Mª Teresa Soler i Tarazona

 

Comentaris

No s'ha publicat cap comentari.

Afegeix comentari

Connecta't per a enviar comentaris

Valoracions

Només els Usuaris poden fer Valoracions.

Inicia Sessió o bé Registra't per votar.

No hi ha cap Valoració publicada.« Agost 2020 »
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31