ValenciàCastellanoEnglish (History)Français (Historie)
Administrar

Ayuntamiento de Alcántera de Xúquer
13/08/2020 15:27


NOMENAMENT DE LA TITULAR DE LA TRESORERIA MUNICIPAL D'ALCÀNTERA DE XÚQUER

· 25/06/2015 13:59
ECONOMIA MUNICIPAL

PUBLICACIÓ  DEL NOMENAMENT DE LA TITULAR DE LA TRESORERIA MUNICIPAL D'ALCÀNTERA DE XÚQUER


Per acord plenari de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer de 18 de juny del 2015, ha estat nomenada com a Tresorera Municipal per al periode de la legislatura  2015-2019, la Sra. Lorena Igual Chicón, amb inici de les seues funcions a l'endemà de l'acord de referència.
La Tresoreria Municipal té la seu a la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer - Carrer Ausiàs March 2 - 46293 Alcàntera de Xúquer - Telèfon de la Tresoreria: 962580402 - Fax de la Tresoreria: 962580679 - correu electrònic: axuquer@gva.es.
La senyora Tresorera atendrà al públic els dimarts hàbils des de les 10:00 hores fins les 14:00 hores. Petició cita prèvia: 962580402 (telf) - axuquer@gva.es, amb indicació de l'assumpte o expedient a tractar per l'interessat/ada.

DELEGACIONS EN LES REGIDORES I REGIDORS DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER - RESOLUCIÓ ALCALDIA 145/2015

· 23/06/2015 18:02
album: ESCUDO2_1.PNG

DELEGACIONS EN LES REGIDORES I REGIDORS DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER - RESOLUCIÓ ALCALDIA 145/2015

DETALL: AQUESTA ALCALDIA RESOL


PRIMER.- Designar als següents regidors i regidores com a titulars de les Regidories, Serveis o Àrees que s'indiquen,

 

 • Regidora Delegada d'Economia i Hisenda, Sra. Lorena Igual Chicón.

   

 • Regidora Delegada de Serveis Socials, Festes, Igualtat-LGTB i Agermanament, Sra. Lorena Igual Chicón.

   

 • Regidor Delegat de Educació i Cultura, Sr. Luis Suñer Penalva.

   

 • Regidora Delegada de Sanitat, Joventut i Seguretat Vial , Sra. Deborah Peris Bataller.

   

 • Regidor Delegat d'Agricultura, Medi Ambient, Ocupació, Esports i Participació Ciutadana, Sr. Regidor José Javier Andújar Briz.


BECARIS LA DIPU ET BECA JULIOL-AGOST 2015

· 17/06/2015 12:21
General
album: ESCUDO2_1.PNG
A LES 12:00 HORES DEL DIMARTS 22 DE JUNY DEL 2015, ELS BECARIS 
BAREMATS PER LA JUNTA DE QUALIFICACIÓ MUNICIPAL REUNIDA EL 21 DE JUNY, HAN ESTAT CONVOCATS PER A REUNIÓ DE GESTIÓ DEL PROGRAMA LA DIPU ET BECA 2015.
Lloc: Saló de Sessions de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer

Relació de becaris

PLE EXTRAORDINARI 18 DE JUNY DEL 2015

· 16/06/2015 14:02
Generalarticles: LLIBRE ACTES MUNICIPALS.jpg

PUBLICACIÓ  de convocatòria a sessió municipal

Ple Extraordinari

Data celebració: 18 de juny del 2015, DIJOUS

Hora inici de la sessió: 21:00 hores.

Lloc de celebració: Saló de Sessions de l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer.

Comunicacions: Telf. 962580402 - Fax. 962580679 - axuquer@gva.es www.alcanteradexuquer.es

 

Per la present li notifique que la Alcaldia ha convocat sessió extraordinària de plenari municipal d’acord amb la resolució que consta seguidament:

Nº 137/2015

DECRET DE CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE

 

DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER.

 Dn. JULIO AURELIO GARCÍA MARTÍNEZ, ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER (VALÈNCIA),

 


 


 

En exercici de les competències que a esta Alcaldia corresponen d'acord amb el que establix l'article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, pel present RESOLC CONVOCAR Sessió Extraordinària de Ple d'este Ajuntament, SESSIÓ ORGANITZATIVA, a celebrar en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial, en l'hora i data indicats i amb subjecció a l'Orde del Dia que s'indica:

 


 


 

DIA: 18 DE JUNY DEL 2015 , DIJOUS

 

HORA: 21:00 HORES.

 

LLOC: SALÓ DE SESSIONS DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER

 

SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA DE PLE MUNICIPAL – SESSIÓ ORGANITZATIVA

 


 

En compliment de l'establert en l'article 38 del Reglament Orgànic i de Funcionament (ROF):

 


RESOLC

PRIMER. - CONVOCAR SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PLE DE LA CORPORACIÓ A CELEBRAR EN EL SALÓ DE SESSIONS D'AQUESTA CASA CONSISTORIAL , EL DIA 18 DE JUNY DE 2015, A les 21:00 HORES EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.

 


SEGON.- FIXAR EL SEGÜENT ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ:

PRIMER.- ADONAR DEL NOMENAMENT DELS TINENTS D'ALCALDE DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER.

 


SEGON.- ADONAR DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS I DEL SEU RÈGIM DE FUNCIONAMENT (PORTAVEU, CALENDARI, HORARI I RÈGIM D'ATENCIÓ).

 


TERCER.- PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE.

 QUART.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS.

 


CINQUÈ.- NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS QUE SIGUEN COMPENTENCIA DEL PLE.

 


SISÈ.- ADONAR DE LES DELEGACIONS DE LA ALCALDIA EN LES PRESIDÈNCIES DE LES COMISSIONS INFORMATIVES, AIXÍ COM DE LES DELEGACIONS EN MATÈRIA ORGANITZATIVA QUE ESTIMI CONVENIENT CONFERIR LA PRESIDÈNCIA.

 


SETÈ.- ELECCIÓ I NOMENAMENT DEL TRESORER/TRESORERA DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER.

 


VUITÈ.- ACORDS DE CONTINGUT ECONÒMIC:

 


8.1.- RÈGIM DE DEDICACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ, TANT EXCLUSIVA COM A PARCIAL, AMB DETERMINACIÓ DEL NOMBRE DE CÀRRECS I LA QUANTIA QUE CORRESPONDRÀ PER CADASCUNA D'ELLES, SEGONS EL QUE ES DISPOSA EN L'ARTICLE 75, 1 i 2 DE LA LLEI REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL (LRBRL)

 


8.2.- ASSISTÈNCIES A ÒRGANS COL·LEGIATS, amb les diferències que corresponguin en atenció a la responsabilitat, (Art. 75.3 LRBRL).

 


8.3.- INDEMNITZACIONS PER RAONS DEL SERVEI, com a reintegrament de despeses realitzades en l'exercici de les funcions, (Art. 75.4 LRBRL).

 


8.4.- DOTACIONS ALS GRUPS POLÍTICS, distingint entre el component fix i el variable (Art. 73.3 LRBRL).

 

 


ACTE DE CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER

· 11/06/2015 11:38
General

album: ESCUDO2.PNGPUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA 133/2015
DE CONVOCATÒRIA
SESSIÓ CONSTITUTIVA AJUNTAMENT PLE


En exercici de les competències que la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Reial decret 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, atribueixen a aquesta Alcaldia,


RESOLC:1º Convocar sessió Constitituva del Ple de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer que tindrà lloc:
Dia: 13 de juny de 2015, dissabte.
Hora: 12:00 hores
Lloc: Saló de Sessions de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer
2º Ordre del dia de la sessió:
Constitució de la Corporació municipal i elecció de l'alcalde.

3º Traslladar la present Resolució als Regidors electes, que hauran de personar-se en aquest acte, d'acord amb la legislació aplicable, proveïts de la següent documentació:

  Acreditació de la seva personalitat

  Credencial expedida al seu favor per la Junta Electoral de Zona, cas que no l'hagués presentat amb anterioritat en Secretaria de l'Ajuntament (art. 195 de la Llei Orgànica Reguladora del Règim Electoral General).

  Acreditació de les declaracions formulades davant la Secretaria de l'Ajuntament, en els impresos que s'han lliurat prèviament, relatives a:

  Causes de possibles incompatibilitats.

  Activitats i Béns.

Alcàntera de Xúquer , a 9 de juny de 2015 L'ALCALDESSA EN FUNCIONS, TERESA NIEVES PERUCHO BLASCO DAVANT MEU, LA SECRETÀRIA Ma Teresa Soler i Tarazona


Documentació en .zip - enllaç:

https://drive.google.com/file/d/0B3UiskqbIX2rUmNUWDFfa0UtalE/view?usp=sharing

 

 •  

« Agosto 2020 »
Lu Ma Mi Ju Vi Do
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31