ValenciàCastellanoEnglish (History)Français (Historie)
Administrar

Ayuntamiento de Alcántera de Xúquer
22/05/2022 19:55


Convocatòria Sessió Ordinària Ple Municipal - 1 de març de 2018
DECRET DE CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER A CELEBRAR EL DIA DIJOUS 1 DE MARÇ DEL 2018,
R.A. 85/2018


El Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer (València) , D. Julio A. García Martínez.

En exercici de les atribucions que es fixen en l'article 21 1- c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, article 41-4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i l'article 26.1 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana.

Atès el calendari de sessions aprovat pel plenari d'aquest Ajuntament el 18 de juny del 2015,
RESOLC:


1er.-
CONVOCAR, als membres de la corporació municipal a SESSIÓ ORDINÀRIA, a celebrar el dia DIJOUS 01 DE MARÇ DEL 2018 a les 21:00 HORES, en primera convocatòria, en el Saló de Sessions d'aquest Ajuntament.


2on.- APROVAR el següent
ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ:


PRIMERA PART

ASSUMPTES DE CARÀCTER RESOLUTIU


1r.- Aprovació, si cal, de l'acta de la sessió ordinària anterior.

2n.- Assumptes de Presidència.

3r.- Aprovació, si cal, de proposta de l'Alcaldia per a l'adhesió del servei de recollida de residus sòlids urbans (fracció resta) de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

4t.- Adonar dels informes publicats en l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

 

5é.- Actualització de l'objecte del conveni de la música (S.A.M.)

 

6é.- Cedir local públic per a l'Escola d'Educands vinculada a la S.A.M.

 

7é.- Sol·licitar funcionari a la Mancomunitat de la Ribera Alta per a exercir potestat d'autoritat als expedients tècncics i de llicències municipals.

 

8é.- Sustitució de personal d'agent policia local fins el 29 de maig de 2018 (ref. Agent 001).

 

 

9é.- Aprovació, si cal, de Projecte de rehabilitació funcional i energètica de la coberta de l'edifici de la "Casa de la Cultura" IFS 2017/58/1.

 

 

10é.- Aprovació, si cal, de Projecte de rehabilitació funcional i energètica de la coberta de l'edifici de l'Ajuntament IFS 2017/59/1.

 

11é.- Aprovació, si cal, de moció del PSPV – PSOE sobre "Augment de les pensions per a 2018" (NRE 385/2018).

 

 

SEGONA PART
DEDICADA AL CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN.


1e
r.- Donar compte dels decrets de la presidència dictats des de la celebració de la sessió ordinària anterior.


2n.- Amb l'aprovació prèvia declarant la seua urgència, de mocions presentades pels regidors amb el conforme dels portaveus.


3r.- Amb l'aprovació prèvia declarant la seua urgència, tractament d'assumptes que no formen part de l'orde del dia de la sessió.


4t.- Precs i preguntes.


3er.- NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ: Lliurament electrònic als representants municipals de la de la notificació d'aquesta sessió de ple , i la seva publicació per a general coneixement en el tauler d'anuncis oficials d'aquest Ajuntament, a la seva pàgina web institucional i per mitjà d'anunci de veu pública.

De no reunir-se el número suficient de regidors, se celebrarà la sessió en segona convocatòria transcorregudes quaranta-huit hores següents.

Així mateix, se'ls recorda que és obligatòria l'assistència, de no existir causa justificada que li l'impedisca i que amb la deguda antelació haurà de comunicar a la presidència, en evitació de la sanció en què, en qualsevol altre cas, poguera incórrer conforme a l'article 78.4 de la llei 7/1985 de 2 d'abril i concordants del Text Refós de règim Local i del Reglament d'Organització, funcionament i règim jurídic.


Així ho ordena l'Alcalde–President

A Alcàntera de Xúquer a 26 de febrer del 2018.

 

JULIO AURELIO GARCÍA MARTÍNEZ, signat.

Fedatària municipal, LA SECRETÀRIA

M· TERESA SOLER I TARAZONA, sig 

Descarrega ací el Decret Signat« Mayo 2022 »
Lu Ma Mi Ju Vi Do
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31